Spring naar content

Het ontwerp voor de Markt is gereed. De uitvoering van de werkzaamheden wordt nu voorbereid.

Markt Sint-Oedenrode

Meedoen kon op verschillende manieren. Lees hier meer!

Bekijk het oogstboek

Maand van de Markt

De maand september van 2020 stond in het teken van het ophalen van ideeën voor de herinrichting van de Markt. Om iedereen de mogelijkheid te geven om mee te doen, waren er veel verschillende activiteiten. Zo was er een ontwerpkrant in DeMooiRooiKrant, een digitale vragenlijst op onze website, een ideeënkar bij de apotheek, een ansichtkaartje speciaal voor ouderen en een meedenk-bierviltje op de terrassen. Tijdens de weekmarkt gingen we in gesprek met bezoekers en voor wat meer verdieping organiseerden we juist kleinschalige thematafels. In totaal ontvingen we de eerste ronde bijna 500 reacties en deden nog eens 171 mensen mee met de bijeenkomsten. Een fantastisch resultaat! Bekijk hiernaast het oogstboek om een indruk te krijgen van de reacties.

Twee ontwerpvarianten

De opbrengst van de Maand van de Markt is in het voorjaar van 2021 vertaald naar twee ontwerpvarianten. Dit waren nog geen definitieve schetsen, maar gaven richting aan de ontwerpmogelijkheden en keuzes die voorlagen. De ontwerpvarianten zijn gepresenteerd aan de hand van een filmpje. Bekijk deze hiernaast. De omgeving kon op de ontwerpvarianten reageren via de ideeënkar, een digitale enquête en een ontwerpbijlage in DeMooiRooiKrant. Opnieuw dachten veel mensen mee. In totaal ontvingen we ruim 400 reacties op de ontwerpvarianten.

Bekijk de video

Schetsontwerp

De twee ontwerpvarianten zijn in een divers samengestelde klankbordgroep verder besproken. Het doel van de klankbordgroep was om de juiste afwegingen te maken en te komen tot één gedragen ontwerp voor de Markt. De klankbordgroep bestond uit een vertegenwoordiging van omwonenden, Rooise inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Tijdens de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep zijn de uitkomsten van de enquête getoetst. Op basis van de uitkomsten van de eerste bijeenkomst is een schetsontwerp gemaakt. Hierover is tijdens de tweede bijeenkomst de mening van de klankbordgroep gevraagd. De conclusies van de klankbordgroep zijn in het schetsontwerp opgenomen en het totaal is in juni 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. De raad heeft ingestemd met het schetsontwerp.

Voorlopig ontwerp

De gemeenteraad heeft op 24 juni ingestemd met het schetsontwerp. Drie onderwerpen waren nog niet helemaal duidelijk en vroegen om nadere studie: de Kiosk, de Neulstraat en de parkeerplaatsen Die hebben we nader uitgewerkt. Voor de kiosk start binnenkort een apart proces. De Neulstraat blijft voorlopig open voor gemotoriseerd verkeer. Op de Markt komen 52 parkeerplaatsen in een blauwe zone; 60 parkeerplaatsen worden verplaatst naar sportpark de Neul.
Het college heeft op 2 november het voorlopig ontwerp vastgesteld. Bekijk dat hiernaast. Het participatieproces is hiermee afgerond. We zetten nu de laatste puntjes op de i in het definitief ontwerp.

Het voorlopig ontwerp kunt u bekijken in het buurtcentrum Sint-Oedenrode en de passage bij de Markt.

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp

In november is het voorlopige ontwerp gedeeld met de Rooise inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Het voorlopig ontwerp was op verschillende plekken in te zien voor het publiek. Dat leverde nog en klein aantal reacties op; vooral over het parkeren en de Neulstraat. De reacties hebben niet geleid tot een wezenlijke wijziging van het plan; Wel zijn de puntjes op de i gezet in de laatste fase, bijvoorbeeld de keuze van de boomsoorten en het type straatmeubilair.

De komende maanden wordt het ontwerp uitgewerkt tot een bestek en wordt de aanbesteding voorbereid. Het exacte moment waarop de schop in de grond gaat hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld het voorkomen van overlast voor het  terrasseizoen en evenementen zoals Rooise kermis en carnaval; Maar ook de planning voor de verplaatsing van de AH.

Bekijk de randvoorwaarden

Het nieuwe ontwerp van de Markt maken we graag op basis van de inbreng en ideeën van alle gebruikers van het plein. Voor het ontwerp geldt een aantal ambities en randvoorwaarden, meegegeven door het gemeentebestuur. De kernbegrippen van de ambities zijn ‘toekomst, duurzaam, levendig en leefbaar’. Als randvoorwaarde geldt bijvoorbeeld dat de verkeersfunctie behouden moet blijven. De randvoorwaarden zijn gebaseerd op eerder genomen besluiten door de gemeenteraad. Bij het delen van je ideeën voor de Markt vragen we je hier graag rekening mee te houden.

Zie randvoorwaarden

De randvoorwaarden voor het nieuwe ontwerp

  1. Het huidige gebruik van de Markt en de bestaande evenementen blijven mogelijk.
  2. Bij de herinrichting dient rekening te worden gehouden met het huidige beleid voor terrassen.
  3. De Markt behoudt zijn verkeersfunctie. De winkels en horeca blijven bereikbaar voor bevoorrading.
  4. Parkeren op de Markt blijft mogelijk. Door verplaatsing van de Albert Heijn en de aanleg van zo’n 60 parkeerplekken voor langparkeren bij de Neul kan het aantal parkeerplaatsen worden verminderd met circa 60 stuks. Bij de nieuwe locatie van Albert Heijn wordt een nieuwe parkeervoorziening aangelegd.
  5. De Markt moet voor iedereen goed toegankelijk zijn en er moeten goede en voldoende voorzieningen voor fietsers worden aangebracht.
  6. De bomen op de Markt zijn beeldbepalend. Een aantal is aangemerkt als monumentaal. Gekapte bomen moeten worden vervangen en bestaande bomen krijgen een groeiplaatsverbetering. Bij keuze en locatie van de nieuwe bomen is de toekomstwaarde het uitgangspunt. Dat betekent een goede standplaats, zodat de bomen bestand zijn tegen klimaatverandering.
  7. De Markt heeft de status ‘beschermd dorpsgezicht’. Dat betekent dat er bij de herinrichting oog voor de historie moet blijven en geen afbreuk aan het beeld van de gebouwen mag plaatsvinden.
  8. De openbare ruimte dient goed te onderhouden zijn.
  9. De herinrichting van de Markt moet binnen het beschikbaar gestelde budget worden uitgevoerd.