Spring naar content
Home > Actualiteiten > Het voorlopig ontwerp voor de Markt is gereed!

Nieuws

10-11-2021

Het voorlopig ontwerp voor de Markt is gereed!

De Markt in Sint-Oedenrode wordt heringericht. Het voorlopige ontwerp voor de Markt is ondertussen gereed. Dit presenteren wij graag aan u!

Voorlopig ontwerp Markt

Bekijk het voorlopig ontwerp hier.

Het voorlopig ontwerp kunt u ook bekijken in het buurtcentrum Sint-Oedenrode en de passage bij de Markt.

Intensieve meedenkperiode

Het ontwerp is gemaakt op basis van een uitgebreid participatieproces. Geïnteresseerden konden vanaf september 2020 op verschillende manieren meedenken over het toekomstige ontwerp van de Markt. Zo kon u in de MooiRooiKrant een ontwerpkrant invullen en op onze website een digitale vragenlijst. In de passage bij de apotheek stond een ideeënkar. Op de terrassen aan de Markt lagen speciale meedenk-bierviltjes. Speciaal voor senioren was er een ansichtkaartje die zij aan ons konden retourneren. Tijdens de weekmarkt gingen we in gesprek met bezoekers en voor wat meer verdieping organiseerden we kleinschalige thematafels. Lees op deze pagina meer over de aanpak. Op basis van deze input is een tweetal varianten opgesteld die weer breed zijn gedeeld via  De MooiRooiKrant en de website. Op deze varianten hebben 417 mensen gereageerd. Daarna zijn met een brede klankbordgroep verdiepende sessies gehouden om te komen tot één schetsontwerp. De gemeenteraad heeft op 24 juni ingestemd met het schetsontwerp, waarna het is uitgewerkt tot voorlopig ontwerp.

Klankbordgroep

Begin dit jaar dacht een divers samengestelde klankbordgroep met ons mee over de opbrengst van de activiteiten tot dan toe en de vertaling daarvan in een ontwerp voor de Markt. De klankbordgroep was het in grote lijnen met elkaar eens over de indeling van het terrein: de verblijfsruimte aan de zuidkant (richting De Pastorie) om aan de noordzijde (richting het oude Raadshuis) parkeerruimte te realiseren.
Een drietal onderwerpen vroegen na vaststelling van het schetsontwerp nog om nadere uitwerking:

  1. De Kiosk
  2. De Neulstraat
  3. Parkeerplaatsen

Kiosk in een nieuw jasje

De kiosk is een bijzonder element op het marktplein en veel bewoners uit Sint-Oedenrode hebben er sterke emoties en herinneringen bij. Het benadrukt de historische kwaliteit van het plein. Tegelijkertijd vinden veel mensen dat de kiosk nu niet echt een functie heeft. Het bouwwerk staat onhandig gepositioneerd op het plein en is daardoor niet echt toegankelijk. Wenselijk is dus om de kiosk te behouden, maar aan te passen, zodat deze een betere functie krijgt in het geheel van de markt.
Het college geeft een onafhankelijke commissie opdracht om aan de slag te gaan met de uitwerking van de kiosk. Hun eerste taak is het opstellen van een programma van eisen, dat aansluit bij wat al is opgehaald. Deelnemers aan de commissie zijn kunststichting Meierijstad, Roois Cultureel Erfgoed, NSO!, Spacevalue (ontwerpers Markt) en een vertegenwoordiger namens bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren. Binnenkort maakt de commissie zelf bekend op welke manier mensen de gelegenheid krijgen om plannen in te dienen voor een nieuwe of aangepaste kiosk.

Monitoren Neulstraat

Dan is de Neulstraat nog een aandachtspunt. Een deel van de mensen die we hebben gesproken, wil de Neulstraat het liefst afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Anderen zien het gebruik van de Neulstraat voor autoverkeer niet echt als probleem. De gemeente ziet op voorhand geen verkeerskundige noodzaak de Neulstraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De verwachting is namelijk dat die straat in de nieuwe situatie minder intensief wordt gebruikt; immers de AH verplaatst en de parkeercapaciteit op de Markt wordt fors kleiner. Ná herinrichting van de Markt wordt het gebruik van de Neulstraat drie maanden lang gemonitord. En daarná besluit de gemeente eventueel of de straat alsnog moet worden afgesloten. Het ontwerp laat een afsluiting achteraf eenvoudig toe.

Verblijven en parkeren in balans

Het nieuwe plein bevat 2 deelgebieden. het zuidelijk deel is bestemd voor verblijven. De 52 parkeerplaatsen worden geconcentreerd in een blauwe zone aan de noordzijde. Er worden 60 vrije parkeerplaatsen naar de Neul verplaatst. Door het weghalen van de parkeerplaatsen van de zuidelijke helft van het plein ontstaat rondom de kiosk een grote aaneengesloten verblijfsruimte, waar eventueel terrassen kunnen uitbreiden. De totale parkeerbalans voor het centrum van Sint-Oedenrode wijzigt hiermee niet.

Richting een definitief ontwerp

Tekeningen en toelichting bij het voorlopig ontwerp staan vindt u op deze pagina.  Ze zijn ook te bekijken in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode én in de passage bij de Markt. Op dit moment werken we al aan het definitief ontwerp; hierbij zetten we de puntjes op de i; denk hierbij aan de keuze voor straatmeubilair en boomsoorten.

Wilt u meer weten over de herinrichting van de Markt? Bekijk dan deze pagina.